ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ V
ZASADY KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW BHPART.26

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić stanowiska pracy odpowiadające wymogom BHP.

ART.27

W terenowych jednostkach organizacyjnych winny znajdować się umywalnie, natryski, ubikacje i szatnie w ilości określonej ogólnymi przepisami.

ART.28

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do bezpłatnego dostarczania pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z tabelą norm obowiązującą w przedsiębiorstwie.
 2. Wydana odzież robocza powinna nie tylko odpowiadać wymaganiom praktycznym (np. w zakresie bezpieczeństwa, trwałości) i funkcjonalnym lecz również zapewnić pracownikom, zwłaszcza wykonującym pracę w miejscach publicznych estetyczny wygląd. Przedsiębiorstwo wyznaczy osoby odpowiedzialne za właściwą realizację ustaleń zawartych w niniejszym punkcie.


Art. 28 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Spółka obowiązana jest do bezpłatnego dostarczania pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z tabelą norm obowiązującą w Spółce.
 2. Wydana odzież robocza powinna nie tylko odpowiadać wymaganiom praktycznym (np. w zakresie bezpieczeństwa, trwałości) i funkcjonalnym, lecz również zapewnić pracownikom, zwłaszcza wykonującym pracę w miejscach publicznych, estetyczny wygląd. Spółka wyznaczy osoby odpowiedzialne za właściwą realizację ustaleń zawartych w niniejszym punkcie.

ART.29

 • Przedsiębiorstwo obowiązane jest zapewnić aby stosowane przez pracowników środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę odpylanie i odkażanie.
 • W przypadku, jeżeli Przedsiębiorstwo nie może zorganizować prania odzieży roboczej czynności te mogą być wykonywane przez pracownika. Pracownikowi za wykonywanie tych czynności przysługuje ekwiwalent pieniężny.


Art. 29 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Spółka obowiązana jest zapewnić aby stosowane przez pracowników środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
 2. W przypadku, jeżeli Spółka nie może zorganizować prania odzieży roboczej czynności te mogą być wykonywane przez pracownika. Pracownikowi za wykonywanie tych czynności przysługuje ekwiwalent pieniężny.

ART. 30

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia i szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki profilaktyczne lub regeneracyjno - wzmacniające, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i warunkami pracy.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania pracownikom posiłków profilaktycznych i regeneracyjno – wzmacniających oraz zasady odpłatności za posiłki regeneracyjno –wzmacniające określa Dyrektor przedsiębiorstwa w uwzględnieniu ze związkami zawodowymi.


ART.31

 1. Dyrektor przedsiębiorstwa dokonuje systematycznie analizy zagrożeń i przyczyn powodujących wypadki oraz podejmuje przedsięwzięcia mające na celu likwidację źródeł zagrożenia.
 2. Dyrektor przedsiębiorstwa zobowiązany jest opracować roczne i wieloletnie zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Organem doradczym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Dyrektora przedsiębiorstwa jest służba BHP powołana i działająca wg zasad określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach szczegółowych.


Art. 31 punkt 1, 2, 3 otrzymują nowe brzmienie:

 1. Zarząd Spółki dokonuje systematycznie analizy zagrożeń i przyczyn powodujących wypadki oraz podejmuje przedsięwzięcia mające na celu likwidację źródeł zagrożenia.
 2. Zarząd Spółki zobowiązany jest opracować roczne i wieloletnie zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Organem doradczym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Zarządu Spółki jest służba BHP powołana i działająca wg zasad określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach szczegółowych.
 1. Celem poprawy warunków BHP na stanowiskach pracy szczególnie uciążliwych pracodawca co roku będzie w miarę posiadanych możliwości zwiększać nakłady w tym zakresie.


ART.32

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest przed dopuszczeniem kandydata do pracy skierować go na koszt przedsiębiorstwa na wstępne badania lekarskie.
 2. W okresie zatrudnienia przedsiębiorstwo kieruje wszystkich pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie. Koszt tych badań pokrywa przedsiębiorstwo.


Art. 32 punkt 1,2 otrzymują nowe brzmienie:

 1. Spółka obowiązana jest przed dopuszczeniem kandydata do pracy skierować go na koszt Spółki na wstępne badania lekarskie.
 2. W okresie zatrudnienia Spółka kieruje wszystkich pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie. Koszt tych badań pokrywa Spółka
 1. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane powinny być w godzinach pracy z jednoczesnym zachowaniem przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.
 2. Jeżeli badania lekarskie prowadzone są poza stałym miejscem zatrudnienia pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży.


ART.33

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy, przeszkolić go w zakresie ogólnych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak też szczególnych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, obowiązujących na danym stanowisku.


Art. 33 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Spółka obowiązana jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy, przeszkolić go w zakresie ogólnych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak też szczególnych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, obowiązujących na danym stanowisku.
 1. Pracownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania tych zasad.
 1. Niezależnie od przeszkolenia wstępnego, przedsiębiorstwo obowiązane jest do organizowania szkoleń w zakresie BHP, ppoż. w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy prawne oraz prowadzenie ewidencji przeszkolonych.


Art. 33 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Niezależnie od przeszkolenia wstępnego, Spółka obowiązana jest do organizowania szkoleń w zakresie BHP, ppoż. w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy prawne oraz prowadzenie ewidencji przeszkolonych.
 1. Pracownicy obowiązani są brać udział w tych szkoleniach i poddawać się egzaminom sprawdzającym w zakresie szkolenia.

Rozdział IV
Rozdział VI
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja