REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
obowiązujący w Katowickich Wodociągach S. A.


Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi na podstawie:
 • Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 592),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349).
 • Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
  Niniejszy Regulamin wprowadza następujące definicje, które będą służyły do określenia kryterium dochodowości osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Członek rodziny – współmałżonek, dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pozostające na utrzymaniu uprawnionego do ukończenia 18 roku życia lub pobierające naukę w formach szkolnych do 25 roku życia.
  • Wspólne gospodarstwo domowe – wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu przez członka rodziny.
  • Dochód brutto – przez dochód dla celów świadczeń funduszu należy rozumieć:
   • przychód przed pomniejszeniem o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu, z wyłączeniem nagród jubileuszowych,
   • dochód z tytułu:
    • wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy
    • działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,
    • świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
    • alimenty , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, emerytury i renty ,
    • zasiłki przysługujące bezrobotnym,
    • dochód z gospodarstwa rolnego,
   • dochody z tytułu: członkostwa spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej,
   • dochód z tytułu prowadzenia działalności objętej podatkiem ,dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł,
   • wszystkie inne nie wymienione dochody podlegające opodatkowaniu


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, określa:
  1. zasady naliczania, podział i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu socjalnego,
  2. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i z pomocy socjalnej oraz mieszkaniowej,
  3. cele, na które przeznacza się środki z Funduszu.


§2

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
 2. Wysokość odpisu, o którym mowa w pkt. 1, wynosi na jednego zatrudnionego z zastrzeżeniem pkt. 3 – 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu rokupoprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt. 2.
 4. Fundusz może być zwiększony przy sprawowaniu opieki socjalnej nad emerytami i rencistami o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2, na każdego emeryta i rencistę objętego tą opieką.
 5. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt. 2 na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 6. Odpisy i zwiększenia, o których mowa wyżej, obciążają koszty działalności Spółki.


§3

 1. Środki Funduszu zwiększają się o:
  1. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
  2. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
  3. odsetki od środków Funduszu,
  4. wpływy z oprocentowania zwrotnej pomocy udzielonej na cele mieszkaniowe,
  5. dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej zakładu pracy, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
  6. dochody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych,
  7. inne środki określone w przepisach,
  8. środki z podziału zysku netto Spółki.


§4

 1. Zasady przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z w/w Funduszu określa niniejszy Regulamin uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi i Radą Pracowników.
 2. Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych administruje pracodawca.
 3. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.


§5

Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Powyższe nie dotyczy zwrotnej pomocy oraz kolonii śródroczno-klimatycznych.

§6

 1. Gospodarowanie Funduszem odbywa się na podstawie rocznego planu świadczeń socjalnych, sporządzonego przez Komisję Socjalną i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki. W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu po uprzednim uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi po akceptacji Zarządu Spółki.
 2. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na finansowanie usług i świadczeń socjalnych, zwłaszcza:
  1. pomoc rzeczową i finansową dla osób uprawnionych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
  2. paczki żywnościowe lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach bony żywnościowe dla dzieci osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, jako pomoc materialna,
  3. urlop pracowników i wypoczynek dzieci,
  4. działalność kulturalno – oświatową, sportowo – rekreacyjną i turystyczną, po wypełnieniu załącznika nr 6,
  5. wycieczki krajoznawcze i turystyczne, imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne organizowane przez zakład pracy,
  6. cele mieszkaniowe: budowę domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, na remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych, kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.
 3. Do usług wydatkowanych ze środków socjalnych przekraczających kwotę 20 000,00zł (netto) należy stosować obowiązujący w Katowickich Wodociągach S.A. wewnętrzny regulamin udzielania zamówień na dostawy (zakupy inwestycyjne), usługi, roboty budowlane.
 4. Informacje o wycieczkach dla wszystkich uprawnionych osób w rozumieniu niniejszego regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Katowickich Wodociągów S.A.


§7

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z Funduszu są:
 1. Pracownicy Katowickich Wodociągów S. A. Każda osoba posiadająca status pracownika ma prawo do korzystania ze środków Funduszu. Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 2. Emeryci i renciści – byli pracownicy Katowickich Wodociągów S. A., którzy przeszli na świadczenie emerytalne i rentowe bezpośrednio po zakończeniu pracy u pracodawcy oraz jej poprzedników prawnych, tj.:
  1. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zakład nr 1 w Katowicach,
  2. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach – Przedsiębiorstwa Państwowego,
  3. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna,
 3. Dzieci własne, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pracowników, emerytów i rencistów, o których mowa w pkt.1 i 2 do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole ponadgimnazjalnej do momentu ukończenia szkoły (ale nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia) z zastrzeżeniem § 8 pkt.4, pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i spełniają łącznie następujące warunki:
  • są uczniami szkół dziennych,
  • zamieszkują wspólnie z jednym z rodziców uprawnionych do korzystania z Funduszu (w tym dzieci uczące się w innych miastach),
  • nie posiadają własnych dochodów w wysokości przekraczającej w roku kalendarzowym trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę,
  • nie pozostają w związku małżeńskim.
 4. Dzieci zamieszkujące osobno do ukończenia wieku o którym mowa w § 7 pkt.3, na które pracownik płaci alimenty, jednakże pod warunkiem przedstawienia wyroku sądowego oraz udowodnienia, iż dokonywane są regularne wpłaty zasądzonej kwoty przez okres 6 miesięcy poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia na rzecz tego dziecka (np. wyciąg wpłat na konto bankowe).
 5. Członkowie rodzin po zmarłym pracowniku Katowickich Wodociągów S.A. uprawnieni do renty rodzinnej z zastrzeżeniem wieku o którym mowa w § 7 pkt. 3.


§8

 1. Pracownicy Katowickich Wodociągów S.A. mogą otrzymać świadczenia na wczasy turystyczne raz w roku. Warunkiem uzyskania świadczenia przez pracownika dla siebie i dziecka jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (z uwzględnieniem dni wolnych za nadgodziny, dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku) z tym że świadczenie winno rozpoczynać się urlopem wypoczynkowym.
  Pracownik, który z powodu długotrwałej absencji nie jest w stanie wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym ma prawo do otrzymania świadczenia na wczasy turystyczne dla dziecka.
 2. Dzieci osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, wymienione w § 7 pkt. 3, 4, 5 mogą otrzymać świadczenie na wczasy turystyczne raz w roku.
 3. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej mogą dodatkowo, oprócz dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2, skorzystać jednorazowo z dofinansowania do kolonii śródroczno – klimatycznych. Dofinansowanie do w/w formy wypoczynku wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym ustalonego zgodnie z ustawą z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz 1679 z p. zm.)
 4. Dzieci osób uprawnionych do korzystania z Funduszu zgodnie z § 7 pkt 3, 4 i 5 do ukończenia 14 roku życia (wg roku kalendarzowego) mogą otrzymywać paczki żywnościowe lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach bony żywnościowe jako pomoc materialną. Rodzic dziecka na dzień wydania paczki lub bonu żywnościowego powinien pozostawać w zatrudnieniu lub posiadać status emeryta, rencisty. Paczka żywnościowa /bon zywnościowy/ wydawane będą w miesiącu grudniu raz w roku po wypełnieniu załącznika nr 5.


§9

 1. Podstawę do ustalenia wysokości świadczenia stanowi średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny. W/w dochód obliczamy sumując dochody wszystkich członków rodziny z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia, a następnie dzieląc uzyskaną kwotę przez liczbę członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo. Otrzymaną kwotę należy podzielić przez 3 miesiące. W/w oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do n/n regulaminu należy złożyć raz w roku w momencie ubiegania się o pierwsze świadczenie z ZFŚS.
 2. W przypadku osób płacących alimenty na dzieci wysokość dochodu ustala się sumując dochód wszystkich członków rodziny zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i dzieląc przez liczbę członków rodziny łącznie z dziećmi , na które płacone są alimenty.
 3. W przypadku pracownika, który nie przepracował w Spółce Katowickie Wodociągi S.A. jeszcze 3 miesięcy w momencie składania oświadczenia za dochód przyjmuje się wynagrodzenie brutto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia oświadczenia.
 4. W przypadku jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia a dniem ubiegania się o świadczenie zmieniła się sytuacja materialna osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z ZFŚS, osoba składająca oświadczenie o dochodach (załącznik nr 2) ma obowiązek ponownego przeliczenia dochodu i złożenia aktualnego oświadczenia.
 5. 5.Osoby ubiegające się o świadczenie, których dochód na osobę w rodzinie przekracza górną kwotę określoną w tabelach dofinansowania, nie są zobowiązane do udokumentowania kwoty dochodu. W/w składają oświadczenie, że ich dochód jest wyższy niż maksymalny dochód określony w tabeli.
 6. Tabelę przedziałów dochodu na jednego członka rodziny i związanej z nim dopłaty do wypoczynku, działalności kulturalnej i sportowej, paczek żywnościowych, zapomogi ustala Komisja Socjalna. Pracodawca zatwierdza tabele przedziałów raz w roku do końca lutego danego roku kalendarzowego na podstawie przyjętego i zatwierdzonego Planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dany rok kalendarzowy i ogłoszona zostaje ona do wiadomości pracowników poprzez wewnętrzną sieć internetową w zakładce „katowickie wodociągi/dział kadr/socjalny”.
 7. Przyznanie świadczenia do wypoczynku może być realizowane przed jego rozpoczęciem, o ile uprawniony przedstawi w Dziale Spraw Pracowniczych w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, wypoczynku dla dziecka lub wypoczynku śródroczno – klimatycznego wymaganą dokumentację, tj.:
  1. oświadczenie o stanie rodzinnym i dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu – dotyczy wypoczynku dziecka i urlopu pracownika,
  2. pisemne potwierdzenie wystawione przez szkołę o wyjeździe dziecka na kolonie śródroczno – klimatyczne - dotyczy dofinansowania do kolonii śródroczno-klimatycznych.
 8. Osoby uprawnione korzystające z dofinansowania z Funduszu w zakresie ,o którym mowa w § 6 pkt 2 d zobowiązane są złożyć wniosek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.
 9. Załączniki o udzielenie świadczeń z Funduszu należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych.
 10. Osoba uprawniona, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie wprowadziła Pracodawcę w błąd, jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanego świadczenia dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami, a pracodawca uprawniony będzie do zawiadomienia o powyższym organy ścigania.


§ 10

 1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownik, emeryt lub rencista może ubiegać się o przyznanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie zwrotnej pomocy w myśl § 6 pkt 2f. Pracownik ubiegający się o zwrotną pomoc nie może pozostawać w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i nie ma zawartego z Pracodawcą porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Uprawnieni pracownicy zatrudnieni na okres próbny lub czas określony mogą ubiegać się o zwrotną pomoc, ale okres jej spłaty musi zakończyć się nie później niż w ostatnim miesiącu zatrudnienia.
 2. Zabezpieczenie spłaty zwrotnej pomocy wymaga poręczenia dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Katowickich Wodociągach S.A.
 3. Zwrotna pomoc długoterminowa podlega spłacie w całości maksymalnie przez okres 36 miesięcy. Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 1%.
 4. Zwrotna pomoc z Funduszu można otrzymać jeden raz na 3 lata na cele mieszkaniowe, po spłacie całkowitego zadłużenia poprzedniej zwrotnej pomocy.
 5. Spłata zwrotnej pomocy rozpoczyna się z chwilą jej otrzymania.
 6. W przypadku śmierci korzystającego ze zwrotnej pomocy niespłacona pomoc zwrotna ulega umorzeniu. Decyzję w sprawie umorzenia należności podejmuje Zarząd Spółki na wniosek Komisji Socjalnej.
 7. O udzielenie stosownej zwrotnej pomocy, o której mowa w pkt. 1, osoba uprawniona do korzystania z Funduszu winna zwrócić się z wnioskiem do Komisji Socjalnej.
 8. Wzór umowy o udzielenie zwrotnej pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
 9. Z chwilą rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę kwota nie spłaconej zwrotnej pomocy podlega natychmiastowej spłacie w całości. Osoby uprawnione, z którymi rozwiązano umowę o pracę mogą zwrócić się do Komisji Socjalnej o umożliwienie spłaty zwrotnej pomocy w ratach za zgodą Zarządu Spółki. Warunkiem akceptacji wniosku jest zgoda poręczycieli wyrażona w formie pisemnej.


§ 11

 1. Komisja Socjalna powołana jest na podstawie zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Komisja Socjalna powoływana jest przez Zarząd Spółki, w skład której wchodzą:
  • po 2 członków Związków Zawodowych działających w Katowickich Wodociągach S. A.,
  • 2 członków Rady Pracowników działających w Spółce,
  • 4 członków wybranych przez Zarząd Spółki w tym 1 osoba prowadząca działalność socjalną.
 3. Członkowie Komisji wybierani są na okres 4 lat.
  W czasie trwania kadencji komisji członkostwo wygasa:
  • z dniem rozwiązania umowy o pracę,
  • z chwilą złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
   -gdy organ proponujący (Związki Zawodowe działające u Pracodawcy, Rada Pracowników) przedstawi pisemną prośbę o odwołanie członka komisji na ręce Prezesa Spółki. W związku z powyższym organ powołujący członków Komisji Socjalnej powinien uzupełnić skład. Członkowie Komisji ds. Socjalnych zobowiązani są do zachowania szczególnej poufności przekazywanych przez wnioskodawców danych.
 4. Z powyższych osób Zarząd Katowickich Wodociągów S.A. powołuje przewodniczącego i zastępcę Komisji ds. Socjalnych.
 5. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych przedkłada się do zatwierdzenia Zarządowi Katowickich Wodociągów S. A..
 6. Zatwierdzony protokół Komisji ds. Socjalnych przez Zarząd Katowickich Wodociągów S. A., stanowi podstawę do korzystania ze świadczeń lub wypłaty zwrotnej pomocy. Protokół winien być zaakceptowany do 7 dni roboczych.


§ 12

 1. Pomoc rzeczowa lub zapomogi pieniężne mogą być przyznawane raz do roku ale nie częściej niż po upływie 12 m-cy od daty jej otrzymania zgodnie z kryterium dochodowości dla osób uprawnionych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i dotkniętych wypadkami losowymi w szczególności: ciężka choroba, indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa:
  1. przez ciężką chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałej rekonwalescencji ograniczającą w znacznym stopniu sprawność fizyczną wymagającą kosztownego leczenia
  2. przez “indywidualne zdarzenie losowe” rozumie się wszelkie nagłe , niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi , których nie można przewidzieć i są niezależne od człowieka nawet przy zachowaniu należytej staranności np. kradzieże, włamania, zniszczenia domu lub mieszkania , nieszczęśliwe wypadki powodujące znaczny uszczerbek na zdrowiu, śmierć,
  3. przez “klęskę żywiołową” należy rozumieć zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, jak powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenie piorunów, gradobicie .
 2. Podanie o pomoc rzeczową lub zapomogę winno być udokumentowane aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny. Za “aktualny dowód” uznany zostanie każdy dokument obejmujący okres maksymalnie 90 dni licząc od daty wystawienia do dnia złożenia wniosku
  1. w przypadku ciężkiej choroby fakt jej istnienia winien być udokumentowany zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę danej jednostki chorobowej oraz potwierdzeniem tego faktu wydatkami na leczenie w postaci faktur
  2. w przypadku indywidualnego zdarzenia jego fakt powinien być udokumentowany np. zgłoszeniem na policję w przypadku kradzieży
  3. w przypadku klęski żywiołowej fakt powinien być udokumentowany np. potwierdzeniem poniesienia szkody wystawionym przez uprawniony terenowy organ administracji państwowej, protokołem zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej itp.,
 3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może wnosić o przyznanie uprawnionemu pomocy specjalnej - decyzję podejmuje Zarząd Spółki w porozumieniu z organizacjami związkowymi.
 4. Komisja Socjalna ma prawo do indywidualnej oceny sytuacji socjalnej osoby ubiegającej się o świadczenie oraz wydawania stosownej opinii.


§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu przy akceptacji zakładowych organizacji związkowych istniejących w Spółce oraz Rady Pracowników.
 3. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Katowickich Wodociągach S.A. wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 7/2013 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 29.05.2013r.
 4. Powyższy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Katowickich Wodociągach S.A. wchodzi w życie z dniem 06.02.2014r.


Do Pobrania:

Regulamin ZFŚS
Zał. nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia na wczasy turystyczne dla uprawnionego/dziecka
Zał. nr 2 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i dochodach osób uprawnionych
Zał. nr 3 - Wniosek o przyznanie biletów do teatru, karnetów fitness
Zał. nr 4 - Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS
Załącznik do planu ZFŚS
Aneks Nr 1/2014 z dnia 24.04.2014r. do zarządzenia Nr 6/2014 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 06.02.2014r.
Aneks Nr 2 /2015 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 06.02.2014r.

Zaktualizowano: 2016-06-23

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1153.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27