ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ IV
WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ
I ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄArt.19

  1. Za długoletnią pracę przysługuje pracownikom nagroda jubileuszowa.
  2. Zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych określa załącznik nr 9 do Z.U.Z.P.

Art.20


anulowany – protokół dodatkowy nr 1 §15.1

ART.21

  1. Pracownikom przechodzącym na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne przysługuje odprawa pieniężna tzw. „emerytalna”.
  2. Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne określa załącznik nr 8 do Z.U.Z.P.


Art. 21 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Pracownikom, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.
  2. Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne określa załącznik nr 8 do Z.U.Z.P.

ART.22

anulowany – protokół dodatkowy nr 1 §15.3

ART.23

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby, rodzinie przysługuje od zakładu pracy odprawa pośmiertna na zasadach określonych w Kodeksie Pracy bez względu na ubezpieczenie pracownika na życie przez pracodawcę.

ART.24

W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy przedsiębiorstwo obowiązane jest niezależnie od innych świadczeń wypłaconych z tego tytułu pokryć koszty poniesione z tytułu pogrzebu zmarłego pracownika.


Art. 24 otrzymuje nowe brzmienie:

W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy Spółka obowiązana jest niezależnie od innych świadczeń wypłaconych z tego tytułu pokryć koszty poniesione z tytułu pogrzebu zmarłego pracownika.

ART.25

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza jego granicami rozlicza się zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział III
Rozdział V
Zaktualizowano: 2014-12-09

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1162.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27