ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ IV
WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ
I ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄArt.19

  1. Za długoletnią pracę przysługuje pracownikom nagroda jubileuszowa.
  2. Zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych określa załącznik nr 9 do Z.U.Z.P.

Art.20


anulowany – protokół dodatkowy nr 1 §15.1

ART.21

  1. Pracownikom przechodzącym na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne przysługuje odprawa pieniężna tzw. „emerytalna”.
  2. Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne określa załącznik nr 8 do Z.U.Z.P.


Art. 21 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Pracownikom, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.
  2. Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne określa załącznik nr 8 do Z.U.Z.P.

ART.22

anulowany – protokół dodatkowy nr 1 §15.3

ART.23

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby, rodzinie przysługuje od zakładu pracy odprawa pośmiertna na zasadach określonych w Kodeksie Pracy bez względu na ubezpieczenie pracownika na życie przez pracodawcę.

ART.24

W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy przedsiębiorstwo obowiązane jest niezależnie od innych świadczeń wypłaconych z tego tytułu pokryć koszty poniesione z tytułu pogrzebu zmarłego pracownika.


Art. 24 otrzymuje nowe brzmienie:

W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy Spółka obowiązana jest niezależnie od innych świadczeń wypłaconych z tego tytułu pokryć koszty poniesione z tytułu pogrzebu zmarłego pracownika.

ART.25

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza jego granicami rozlicza się zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział III
Rozdział V
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja