ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ VI
WARUNKI PRACY
ART.34

 • porządek wewnętrzny w przedsiębiorstwie,
 • dyscyplina pracy,
 • usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • obowiązki pracowników związane z procesem pracy,
 • obowiązki zakładu pracy związane z procesem pracy,
 • tryb i terminy wypłat wynagrodzeń
określa Regulamin pracy obowiązujący w przedsiębiorstwie.


Art. 34 otrzymuje nowe brzmienie:

Regulamin pracy obowiązujący w Spółce określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy.

ART.35

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest przydzielić pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie przydzielonych mu narzędzi pracy, ubrania roboczego, sprzętu ochrony osobistej i odzieży własnej.
 2. W przypadku stwierdzonej kradzieży, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów o których mowa w ust. 1 przechowywanych w wyznaczonym miejscu przedsiębiorstwo obowiązane jest zwrócić pracownikowi ich równowartość, a w miejsce rzeczy, które stanowiły własność zakładu pracy - wydać nowe. Nie dotyczy to jednak tych przypadków, w których niestosowanie się pracownika do przepisów wydanych przez przedsiębiorstwo w zakresie przechowywania przedmiotów wymienionych w ust. 1 stało się przyczyną szkody, jak również w przypadkach, w których obowiązujące przepisy ustalają inny tryb pokrywania strat oraz w przypadku rzeczy wartościowych.
 3. W miarę możliwości można wyznaczyć w obrębie zakładu pracy miejsce na parkowanie w czasie godzin pracy środków lokomocji pracownika, bez przyjęcia przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności z tego tytułu.


Art. 35 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Spółka obowiązana jest przydzielić pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie przydzielonych mu narzędzi pracy, ubrania roboczego, sprzętu ochrony osobistej i odzieży własnej.
 2. W przypadku stwierdzonej kradzieży, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, o których mowa w punkcie 1 przechowywanych w wyznaczonym miejscu Spółka obowiązana jest zwrócić pracownikowi ich równowartość, a w miejsce rzeczy, które stanowiły własność zakładu pracy - wydać nowe.
  Nie dotyczy to jednak tych przypadków, w których niestosowanie się pracownika do przepisów wydanych przez Spółkę w zakresie przechowywania przedmiotów wymienionych w punkcie 1 stało się przyczyną szkody, jak również w przypadkach, w których obowiązujące przepisy ustalają inny tryb pokrywania strat oraz w przypadku rzeczy wartościowych.
 3. W miarę możliwości można wyznaczyć w obrębie zakładu pracy miejsce na parkowanie w czasie godzin pracy środków lokomocji pracownika, bez przyjęcia przez Spółkę odpowiedzialności z tego tytułu.


ART.36

Przedsiębiorstwo obowiązane jest dostarczać pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach, i na wolnej przestrzeni gdy temperatura przekracza 250C napoje chłodzące.
Zasady udostępniania napojów chłodzących określają normy wewnętrzne.


Art. 36 otrzymuje nowe brzmienie:

Spółka jest obowiązana dostarczać pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach i na wolnej przestrzeni, gdy temperatura przekracza 25oC, napoje chłodzące.
Zasady udostępniania napojów chłodzących określają normy wewnętrzne.


ART.37

Pracodawca będzie wspierał inicjatywy pracownicze w zakresie racjonalizacji i wynalazczości.

ART.38

Przedsiębiorstwo pokrywa koszty działalności związków zawodowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Inne koszty działalności związków zawodowych mogą być pokrywane przez przedsiębiorstwo w przypadku zawarcia umowy pracodawcy ze związkami zawodowymi.


Art. 38 otrzymuje nowe brzmienie:

Spółka pokrywa koszty działalności związków zawodowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Inne koszty działalności związków zawodowych mogą być pokrywane przez Spółkę w przypadku zawarcia umowy pracodawcy ze związkami zawodowymi.
Rozdział V
Rozdział VII
Zaktualizowano: 2014-12-09

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1162.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27