ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 9
ZASADY WYPŁACANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH
ORAZ WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1. Wprowadza się jednolite zasady wypłat nagród jubileuszowych z uwzględnieniem poprzednich okresów zatrudnienia i okresów zatrudnienia w RPWiK w Katowicach, tj. za łączny okres zatrudnienia.
 2. Warunkiem wypłaty nagrody jubileuszowej jest przepracowanie w RPWiK minimum 5 lat przed uzyskaniem prawa do nagrody licząc od daty ostatniego zatrudnienia w RPWiK.
 3. Minimalny okres łącznego zatrudnienia wymagany do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej wynosi 10 lat . Nagroda przysługuje po każdym następnym 5 – letnim okresie pracy.
 4. Wysokość nagrody jubileuszowej wynosi :
  • po 10 latach pracy – 100 % podstawy wymiaru
  • po 15 latach pracy – 200 % podstawy wymiaru
  • po 20 latach pracy – 300 % podstawy wymiaru
  • po 25 latach pracy – 400 % podstawy wymiaru
  • po 30 latach pracy – 500 % podstawy wymiaru
  • po 35 latach pracy – 600 % podstawy wymiaru
  • po 40 latach pracy – 700 % podstawy wymiaru
  • po 45 latach pracy – 800 % podstawy wymiaru
  • po 50 latach pracy – 900 % podstawy wymiaru
  • po 55 latach pracy – 1000 % podstawy wymiaru
 5. Podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej określonej w pkt. 1 – 4 jest aktualne otrzymywane wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent należny za urlop wypoczynkowy w chwili nabycia prawa do nagrody, a o ile jest to korzystniejsze dla pracownika w chwili wypłaty nagrody.
 6. Do okresu pracy w RPWiK w Katowicach zalicza się okresy
  • za pracę wyłącznie w RPWiK w Katowicach ;
  • okresy pracy w byłym MPWiK, w byłym WPWiK Zakład nr 1 oraz okresy pracy w RPWiK w Katowicach w poprzednich latach.
  • okres przebywania na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, który został udzielony przez RPWiK w Katowicach a pracownik powrócił do zakładu po tym urlopie;
  • okres służby wojskowej, jeżeli przed odbyciem służby pracownik był zatrudniony w RPWiK w Katowicach i po odbyciu służby powrócił do RPWiK w Katowicach w terminie do 30 dni od daty powrotu z wojska;
  • okres pracy w poprzednim zakładzie pracy bezpośrednio (do 3 miesięcy) poprzedzającym przejście pracownika do RPWiK w Katowickich , pod warunkiem, że przejście nastąpiło z innego przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego lub poprzedni zakład pracy został włączony organizacyjnie do RPWiK Katowice;
  • okres zwolnienia od pracy zawodowej w RPWiK w Katowicach w związku z wyborem lub powołaniem pracownika do pełnienia funkcji w organizacjach społecznych, jeżeli po urlopie bezpłatnym stawił się do pracy w RPWIK w Katowicach w terminie przewidzianym w art. 74 K.P.
 7. Do okresu zatrudnienia w zakładach pracy innych niż wymienione w pkt. 6 wlicza się okresy :
  • niezdolności do pracy, w czasie której pracownik pobierał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 K.P. oraz przysługiwały mu zasiłki z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa lub świadczenia rehabilitacyjne;
  • odbywania kary pozbawienia wolności, gdy następnie pracownik został zrehabilitowany w przepisowym trybie, jak również pobytem w areszcie tymczasowym, jeżeli postępowanie karne zostało następnie umorzone z powodu braku podstaw do oskarżenia lub zapadł wyrok uniewinniający;
  • opieki nad dzieckiem do lat 4, a także nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny trwale niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów lub na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny łącznie nie dłużej niż 6 lat;
  • nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, jak również nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy, jeżeli pracownikowi przyznano z tego tytułu wynagrodzenie lub odszkodowanie; w takim przypadku wlicza się okres, za który to wynagrodzenie lub odszkodowanie przyznano;
  • okresy wliczane na podstawie przepisów szczególnych.
 8. Do okresu pracy uprawniającego do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej nie wlicza się okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
 9. W zakresie ustalania i zaliczania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności zarządzenia MPiPS z dnia 23.12.1989r) oraz przepisy niniejszego układu.
 10. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. Wypłata następuje w następnym dniu po spełnieniu warunków jak w p. 4
 11. Pracownikom, którym brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 12. W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 m-cy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy nie wcześniej jednak niż po przedłożeniu decyzji o przyznaniu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego.
 13. W przypadku, gdy zakład nie dysponuje dokumentami świadczącymi o zatrudnieniu pracownika a wymaganymi według obowiązujących przepisów do uznania jego praw jako jubilata – pracownik obowiązany jest przedstawić na żądanie odpowiednie dokumenty. W przypadkach spornych – ocena dokumentów jak i decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej należy do Dyrektora przedsiębiorstwa.
 14. Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej w miesiącu maju ustala się jako dzień dodatkowo wolny od pracy.
  • pracownikom, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, przejawiają w pracy inicjatywę, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wyróżniają się postawą moralną, obywatelską oraz szczególnie przyczyniają się do wykonywania zadań, zakład pracy przyznaje wyróżnienie w formie nadawania odznaczeń, tytułu „Zasłużony pracownik RPWiK w Katowicach”, listów pochwalnych i gratulacyjnych oraz innych wyróżnień przewidzianych w obowiązujących przepisach, zegarków za 25 lat pracy w RPWiK w Katowicach (staż liczony zgodnie z pkt.6 ).
  • wyróżnienia powinny być przyznawane z okazji Dnia Pracownika Komunalnego oraz w innych terminach, gdy istnieją okoliczności uzasadniające wyróżnienie pracownika, w tym również w związku z wykazywaniem w pracy zawodowej szczególnych osiągnięć.

Dotychczasowy załącznik nr 9 do ZUZP „Zasady wypłacania nagród jubileuszowych oraz wyróżnień i odznaczeń w przedsiębiorstwie” otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Warunkiem wypłaty nagrody jubileuszowej jest przepracowanie w Katowickich Wodociągach S.A. nieprzerwanie minimum 5 lat przed uzyskaniem prawa do nagrody.
 2. Minimalny okres łącznego zatrudnienia wymagany do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej wynosi 10 lat.
 3. Wprowadza się jednolite zasady wypłat nagród jubileuszowych z uwzględnieniem okresów zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A.:
  1. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A. Staż pracy w Katowickich Wodociągach S.A. wylicza się zgodnie z pkt.6 i 7.
  2. Pracownik, który nabył już prawo do nagrody jubileuszowej do daty wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego, będzie miał wyliczony staż uprawniający do nabycia nagrody jubileuszowej wg. następujących zasad:
   1. Ustalony na dzień upływu 5 lat od daty nabycia prawa do ostatniej nagrody jubileuszowej zakładowy staż pracy zostanie zaokrąglony do pełnego roku.
   2. Zakładowy staż pracy będzie uzupełniony o okres równy różnicy między wyliczonym stażem zakładowym i wartością najbliższej wielokrotności 5 letniego okresu wyższą od wyliczonego stażu.
   3. Uzupełnienie stażu, o którym mowa w pkt. 3.2.b nastąpi tylko w przypadku gdy pracownik ma wystarczający staż w innych zakładach pracy. Staż pracy w innych zakładach pracy wylicza się zgodnie z pkt.7
    Przez wystarczający staż pracy w innych zakładach pracy rozumie się staż, który dodany do stażu zakładowego przed zaokrągleniem do pełnego roku da sumę będącą wielokrotnością 5 letniego okresu
   4. Pracownik, który nie posiada wystarczającego stażu w innych zakładach pracy nabędzie prawo do nabycia nagrody jubileuszowej za staż pracy będący wielokrotnością okresów 5 letnich w ramach wyliczonego stażu zakładowego.
  3. Pracownik, który do daty wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej nabędzie do niej prawo w dniu :
   1. gdy łączny staż pracy będzie wynosił co najmniej 10 lat
   2. przepracuje nieprzerwanie 5 lat w Katowickich Wodociągach S.A.
  4. Staż zakładowy wyliczony na dzień spełnienia przez pracownika warunków określonych w pkt 3.3. będzie zaokrąglony do pełnego roku.
  5. Kolejna nagroda jubileuszowa przysługuje po każdym następnym nieprzerwanym 5 letnim okresie pracy w Katowickich Wodociągach S.A.
  6. Ustalony dla pracownika staż w innych zakładach pracy przy pierwszym naliczeniu nagrody jubileuszowej po wejściu w życie Protokołu dodatkowego jest wartością stałą przy następnych naliczeniach nagród jubileuszowych.
  7. Pracownik, który podejmie pracę w Spółce po wejściu w życie niniejszego Protokołu dodatkowego, będzie miał wyliczoną nagrodę jubileuszową na zasadach określonych w niniejszym załączniku.
  8. Nagroda jubileuszowa będzie obliczana wg. następującego wzoru:

     Nj x ( P x Sz + Pmin x Su )
   ------------------------------- x 0,92
                     100 x S

   gdzie:
   Nj - % nagrody jubileuszowej za staż pracy w Katowickich Wodociągach S.A. (tzw. „zaokrąglenie”) oraz za staż pracy poza Katowickimi Wodociągami S.A. (tzw. „uzupełnienie”)
   Sz - staż pracy w Katowickich Wodociągach S.A. (tzw. „zaokrąglenie”)
   Su - staż pracy poza Katowickimi Wodociągami S.A. (tzw. „uzupełnienie”)
   S = Sz + Su - staż pracy
   P - stawka osobistego zaszeregowania
   Pmin - minimalne wynagrodzenie w roku, w którym jest wypłacana nagroda jubileuszowa
 4. Wysokość nagrody jubileuszowej wynosi :
  • po 10 latach pracy – 100 % podstawy wymiaru
  • po 15 latach pracy – 200 % podstawy wymiaru
  • po 20 latach pracy – 300 % podstawy wymiaru
  • po 25 latach pracy – 400 % podstawy wymiaru
  • po 30 latach pracy – 500 % podstawy wymiaru
  • po 35 latach pracy – 600 % podstawy wymiaru
  • po 40 latach pracy – 700 % podstawy wymiaru
  • po 45 latach pracy – 800 % podstawy wymiaru
  • po 50 latach pracy – 900 % podstawy wymiaru
  • po 55 latach pracy – 1000 % podstawy wymiaru
 5. Podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej określonej w pkt. 1 – 4 jest stawka osobistego zaszeregowania w dniu nabycia uprawnienia do nagrody jubileuszowej.
 6. Do okresu pracy w Katowickich Wodociągach S.A. zalicza się okresy
  1. za pracę wyłącznie w Katowickich Wodociągach S.A.
  2. okresy pracy w byłym MPWiK, w byłym WPWiK Zakład nr 1, w byłym RPWiK w Katowicach i w byłym RPWiK w Katowicach S.A.
  3. okres przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym, który został udzielony w trakcie pracy w Katowickich Wodociągach S.A.
  4. okres służby wojskowej, jeżeli przed odbyciem służby pracownik był zatrudniony w Katowickich Wodociągach S.A. i po odbyciu służby powrócił do Katowickich Wodociągów S.A. w terminie do 30 dni od daty powrotu z wojska;
  5. okres pracy w innych zakładach pracy, jeżeli pracownik przeszedł do innych zakładów w trybie art. 23' Kodeksu pracy z Katowickich Wodociągów S.A.
  6. okres zwolnienia od pracy zawodowej w Katowickich Wodociągach S.A. w związku z powołaniem pracownika do pełnienia funkcji w organizacjach społecznych, jeżeli po urlopie bezpłatnym stawił się do pracy w Katowickich Wodociągach S.A. w terminie przewidzianym w art. 74 Kodeksu pracy.
 7. Do okresu zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A. i innych zakładach pracy wlicza się okresy :
  1. niezdolności do pracy, w czasie której pracownik pobierał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy oraz przysługiwały mu zasiłki z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa lub świadczenia rehabilitacyjne;
  2. odbywania kary pozbawienia wolności, gdy następnie pracownik został zrehabilitowany w przepisowym trybie, jak również pobytem w areszcie tymczasowym, jeżeli postępowanie karne zostało następnie umorzone z powodu braku podstaw do oskarżenia lub zapadł wyrok uniewinniający;
  3. opieki nad dzieckiem do lat 5 lub innym członkiem rodziny trwale niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów lub na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny łącznie nie dłużej niż 6 lat;
  4. pracy zakończone nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, jak również nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy, jeżeli pracownikowi przyznano z tego tytułu wynagrodzenie lub odszkodowanie; w takim przypadku wlicza się okres, za który to wynagrodzenie lub odszkodowanie przyznano;
  5. okresy wliczane na podstawie przepisów szczególnych.
 8. Do okresu pracy uprawniającego do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej nie wlicza się okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
 9. W zakresie ustalania i zaliczania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy niniejszego Układu
 10. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. Wypłata następuje w dniu następnym.
 11. Pracownikom, którym brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 12. W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 m-cy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy nie wcześniej jednak niż po przedłożeniu decyzji o przyznaniu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego.
 13. W przypadku, gdy zakład nie dysponuje dokumentami świadczącymi o zatrudnieniu pracownika a wymaganymi według obowiązujących przepisów do uznania jego praw jako jubilata – pracownik obowiązany jest przedstawić na żądanie odpowiednie dokumenty. W przypadkach spornych – ocena dokumentów jak i decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej należy do Prezesa Zarządu Spółki.
 14. Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej w miesiącu maju ustala się jako dzień dodatkowo wolny od pracy.
  • Pracownikom obchodzącym jubileusz pracy w Katowickich Wodociągach S.A. są przyznawane nagrody pieniężne, wręczane dyplomy uznania.
  • Pracownikom obchodzącym jubileusz 25-lecia pracy w Katowickich Wodociągach S.A. są wręczane zegarki z okolicznościowym grawerunkiem.

Załącznik nr 8
Załącznik nr 10
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja