ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 8
ZASADY WYPŁACANIA JEDNORAZOWYCH ODPRAW PIENIĘŻNYCH W ZWIĄZKU
Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1. Pracownikowi, z którym rozwiązuje się stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna z uwzględnieniem poprzednich okresów zatrudnienia i okresów zatrudnienia w RPWiK w Katowicach.
  1.Punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
  Pracownikowi, z którym rozwiązuje się stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna z uwzględnieniem poprzednich okresów zatrudnienia i okresów zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A.
 2. Wysokość należnej odprawy pieniężnej uzależniona jest od posiadanego stażu pracy.
 3. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy jak dla ustalania okresów do nagród jubileuszowych.
  2.Punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
  Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy pieniężnej, stosuje się zasady określone w punkcie 6,7 i 8 załącznika nr 9 do ZUZP.
 4. Wysokość odprawy pieniężnej wynosi :
  • do 10 lat – jednomiesięczne wynagrodzenie
  • po 10 latach – 100 % podstawy wymiaru – nie mniej niż jednomiesięczne wynagrodzenie
  • po 15 latach – 150 % podstawy wymiaru
  • po 20 latach – 200 % podstawy wymiaru
  • po 25 latach – 300 % podstawy wymiaru
  • po 30 latach – 350 % podstawy wymiaru
  • po 35 latach – 400 % podstawy wymiaru
  • po 40 latach – 450 % podstawy wymiaru
  • po 45 latach – 450 % podstawy wymiaru
  • po 50 latach – 500 % podstawy wymiaru
  • po 55 latach – 500 % podstawy wymiaru
 5. Podstawą wymiaru jednorazowej odprawy pieniężnej jest :
  1. za okres pracy w poprzednich zakładach pracy oraz jeśli okres zatrudnienia w RPWiK Katowice wynosi mniej niż 5 lat – aktualne najniższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu przejścia na emeryturę lub rentę jak również świadczenie przedemerytalne.
  2. za okres zatrudnienia w RPWiK Katowice - jeżeli okres ten wynosi co najmniej 5 lat – aktualne wynagrodzenie zasadnicze liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w chwili nabycia prawa do odprawy.

  3.Punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
  Podstawą wymiaru jednorazowej odprawy pieniężnej jest :
  1. za okres pracy w poprzednich zakładach pracy oraz jeśli okres zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A. wynosi mniej niż 5 lat – kwota bazowa obowiązująca w dniu rozwiązania umowy o pracę,
  2. za okres zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A. - jeżeli okres ten wynosi co najmniej 5 lat – wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w dniu rozwiązania umowy o pracę.

  Wysokość odprawy emerytalnej nie może być niższa niż określona w Kodeksie Pracy.
 6. Emeryci i renciści ponownie zatrudnieni - nie nabuwają prawa do odprawy.
 7. Wypłata odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jak również świadczenie przedemerytalne następuje z dniem otrzymania przez RPWiK Katowice decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.
  4.Punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:
  Wypłata odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jak również świadczenie przedemerytalne następuje w dniu rozwiązania umowy o pracę z Katowickimi Wodociągi S.A. pod warunkiem, że pracownik wcześniej dostarczył decyzję o przyznaniu świadczenia.

Załącznik nr 7
Załącznik nr 9
Zaktualizowano: 2014-12-09

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1162.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27