ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 6
ZASADY WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
ZA CZAS PEŁNIONEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ( DOMOWEGO ) 1. Pracownicy otrzymują za czas pełnionego pogotowia technicznego (domowego) tj. pozostawania do dyspozycji kierownictwa jednostki organizacyjnej w ściśle określonym czasie i miejscu, wynagrodzenie wynoszące :
  • 25 % stawki godzinowej wynikającej z aktualnego najniższego wynagrodzenia – w dni robocze
  • 30 % stawki godzinowej wynikającej z aktualnego najniższego wynagrodzenia – w niedziele i święta.
 2. Czas pełnienia pogotowia technicznego (domowego) nie obejmuje normalnych godzin pracy w zakładzie.
 3. Dyrektor RPWiK Katowice i jego statutowi zastępcy wynagrodzenia za czas pełnionego pogotowia technicznego (domowego) nie otrzymują.
 4. Szczegółowe zasady przyznawania i ustalania wynagrodzenia za czas pełnienia pogotowia technicznego :
W załączniku nr 6 do ZUZP:
1.Punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Pracownik otrzymuje za czas pogotowia technicznego zaplanowanego w harmonogramie wynagrodzenie wynoszące:
 • 25% stawki godzinowej wynikaj cej z kwoty bazowej – w dni robocze
 • 30% stawki godzinowej wynikaj cej z kwoty bazowej w niedziele i święta.
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie pod warunkiem, że w wyznaczonym czasie pozostawał do dyspozycji pracodawcy.
1.Punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
Dyrektorzy wynagrodzenia za czas pełnionego pogotowia technicznego (domowego) nie otrzymują.
2.Punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
Szczegółowe zasady przyznawania i ustalania wynagrodzenia za czas pełnienia pogotowia technicznego :
 1. Pełnienie pogotowia technicznego ( domowego ) wykonywane przez wyznaczonych pracowników na podstawie wydanego polecenia przez dyrektora przedsiębiorstwa należy do podstawowych obowiązków tych pracowników. Odmowa wykonywania polecenia pełnienia pogotowia technicznego( domowego) stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
 2. Okres pełnionego pogotowia technicznego ( domowego ) nie obejmuje normalnych godzin pracy w zakładzie,

  1. Wynagrodzenie za godziny rzeczywiście przepracowane w czasie pełnienia pogotowia technicznego ( domowego ) tj. za godziny pracy przy wykonywaniu prac na polecenie kierownictwa, oblicza się wg. zasad wynagrodzenia zgodnie z układem zbiorowym.
  2. Pracownik, który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z pkt. 4 IIIa nie otrzymuje za ten okres wynagrodzenia za czas pełnionego pogotowia technicznego ( domowego ), o którym mowa w pkt. 4. 1.

  1. Podstawą pełnienia pogotowia technicznego ( domowego ) oraz wypłacania wynagrodzenia za pełnione pogotowie techniczne ( domowe ) jest zatwierdzony przez Dyrektora RPWiK na miesiąc z góry grafik pełnienia pogotowia.
  2. Grafik pełnienia pogotowia powinien zawierać następujące dane
   • oznaczenie miesiąca kalendarzowego, w którym należy pełnić pogotowie zgodnie z grafikiem,
   • imię i nazwisko, stanowisko pracy oraz adresy pracowników wyznaczonych do pełnienia pogotowia jak również dane ( np. numer telefonu ), które mają służyć w razie potrzeby do wezwania pracownika do pracy,
   • oznaczenie okresu w dniach i godzinach ( od – do ), w którym poszczególny pracownik wymieniony w grafiku obowiązany jest pełnić pogotowie.

  1. Pracownicy wyznaczeni do pełnienia pogotowia obowiązani są znajdować się w miejscu swego zamieszkania względnie w innym miejscu podanym w grafiku lub pod podanym numerem telefonu – tak by w przypadku kontroli można było sprawdzić, czy rzeczywiście pracownik jest w tym miejscu osiągalny w ten sposób, by w razie potrzeby mógł odebrać bezpośrednio polecenia stawienia się do pracy.
  2. Pracownicy w czasie pełnienia pogotowia nie mogą pozostawać w stanie nietrzeźwym.
 3. Pracownicy wyznaczeni do pełnienia pogotowia są pozbawieni wynagrodzenia za czas jego pełnienia w dniu, w którym byli nieosiągalni względnie nietrzeźwi.

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia awarii, dyspozytor natychmiast powiadamia o tym fakcie Dyrektora, kierownika lub mistrza pełniącego w danej chwili pogotowie techniczne (domowe).
  2. Powiadomiony o awarii pracownik niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do rozeznania zakresu koniecznych prac, a nadto :
   • w razie potrzeby uzgadnia z innymi użytkownikami terenu, sprawy dotyczące istniejących urządzeń podziemnych,
   • udziela przystępującym do pracy przypomnienia z zakresu podstawowych zasad BHP, mających zastosowanie w danym przypadku oraz udziela szczegółowej informacji o pracy jaką należy wykonać i o sposobie jej wykonania,
   • rozdziela zadania dla poszczególnych pracowników,
   • organizuje przygotowanie materiałów i sprzętu potrzebnego przy wykonaniu pracy,
   • wyjeżdża wraz z brygadą na miejsce awarii,
   • zabezpiecza miejsce pracy.
  3. Wykonywanie zadań powinno się odbywać pod nadzorem organizującego pracę.
  4. Po usunięciu awarii należy dopilnować uporządkowania terenu.
  5. Nadzorujący pracę obowiązany jest złożyć meldunek do dyspozytora o usunięciu awarii bądź podać przyczyny opóźnienia w jej usunięciu.

 1. Pełnienie pogotowia technicznego (domowego) wykonywane przez wyznaczonych pracowników na podstawie wydanego polecenia przez kierownika jednostki organizacyjnej należy do podstawowych obowiązków tych pracowników. Odmowa wykonywania polecenia pełnienia pogotowia technicznego (domowego) stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 2. Okres pełnionego pogotowia technicznego (domowego) nie obejmuje normalnych godzin pracy w Spółce.

  1. Wynagrodzenie za godziny rzeczywiście przepracowane w czasie pełnienia pogotowia technicznego (domowego) tj. za godziny pracy przy wykonywaniu prac na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej, dyspozytora lub innego uprawnionego pracownika dozoru, oblicza się wg. zasad wynagrodzenia zgodnie z Układem.
  2. Pracownik, który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z pkt. 4.IIIa otrzymuje za ten okres wynagrodzenie za czas pełnionego pogotowia technicznego (domowego), o którym mowa w pkt. 4. I.

  1. Podstawą pełnienia pogotowia technicznego ( domowego) oraz wypłacania wynagrodzenia za pełnione pogotowie techniczne ( domowe ) jest zatwierdzony grafik na okres rozliczeniowy przez kierownika jednostki organizacyjnej.
  2. Grafik pełnienia pogotowia powinien zawierać następujące dane:
   • oznaczenie miesiąca kalendarzowego, w którym należy pełnić pogotowie zgodnie z grafikiem,
   • imię i nazwisko, stanowisko
   • oznaczenie okresu w dniach i godzinach ( od – do ), w którym poszczególny pracownik wymieniony w grafiku obowiązany jest pełnić pogotowie.
   Adresy pracowników wyznaczonych do pełnienia pogotowia jak również inne dane (np. nr telefonu), adres aktualnego miejsca pobytu, które umożliwiają kontakt z pracownikiem i wezwanie go do pracy powinny zostać przekazane przez kierownika jednostki organizacyjnej dyspozytorom.

  1. Pracownicy wyznaczeni do pełnienia pogotowia obowiązani są znajdować się w miejscu swego zamieszkania względnie w innym miejscu ustalonym z kierownikiem jednostki organizacyjnej lub pod podanym numerem telefonu – tak aby w razie potrzeby można mu było bezpośrednio przekazać polecenie stawienia się do pracy.
  2. Pracownicy w czasie pełnienia pogotowia nie mogą pozostawać w stanie nietrzeźwym.
 3. Pracownicy wyznaczeni do pełnienia pogotowia są pozbawieni wynagrodzenia za czas jego pełnienia w dniu, w którym byli nieosiągalni względnie nietrzeźwi.

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia awarii dyspozytor natychmiast powiadamia o tym fakcie pełniącego aktualnie pogotowie domowe kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę, kierownika lub mistrza. W przypadku dużych awarii lub robót na sieci wykonywanych przez GPW powiadamia także Członków Zarządu Spółki i Dyrektorów.
  2. Powiadomiony o awarii pracownik niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do rozeznania zakresu koniecznych prac, a nadto :
   • w razie potrzeby uzgadnia z innymi użytkownikami terenu, sprawy dotyczące istniejących urządzeń podziemnych,
   • udziela przystępującym do pracy przypomnienia z zakresu podstawowych zasad BHP, mających zastosowanie w danym przypadku oraz udziela szczegółowej informacji o pracy jaką należy wykonać i o sposobie jej wykonania,
   • rozdziela zadania dla poszczególnych pracowników,
   • organizuje przygotowanie materiałów i sprzętu potrzebnego przy wykonaniu pracy,
   • wyjeżdża wraz z brygadą na miejsce awarii,
   • zabezpiecza miejsce pracy.
  3. Wykonywanie zadań powinno się odbywać pod nadzorem organizującego pracę.
  4. Po usunięciu awarii należy dopilnować uporządkowania terenu.
  5. Nadzorujący pracę obowiązany jest złożyć meldunek do dyspozytora o usunięciu awarii bądź podać przyczyny opóźnienia w jej usunięciu.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 7
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja