ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 4
ZASADY STOSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ DODATKÓW DO WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I NIEROBOTNICZYCH 1. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w niedzielę i święta
  1. Za pracę w godzinach nadliczbowych – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługują dodatki w wysokości określonej przepisami Kodeksu Pracy.
  2. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w tym dniu a godziną 600 dnia następnego. W zamian za pracę w święto pracodawca udziela dnia wolnego.
  3. W przypadku zatrudnienia pracownika w dniu, który miał być udzielony w zamian za przepracowaną niedzielę lub święto, przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w tym dniu, bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
   W załączniku nr 4 do ZUZP:
   1. Punkt I.2 otrzymuje nowe brzmienie:
   Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w tym dniu a godziną 600 dnia następnego. W zamian za pracę w niedzielę i święto pracodawca udziela dnia wolnego.
   2. Punkt I.3 otrzymuje nowe brzmienie:
   W przypadku zatrudnienia pracownika w dniu, który miał być udzielony w zamian za przepracowaną niedzielę lub święto, przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w tym dniu, bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jeżeli udzielono innego dnia wolnego.
  4. Pracownikowi, który ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także ze względu na wystąpienie szczególnych potrzeb pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
  5. Dla pracowników zatrudnionych w wielozmianowym systemie pracy (w ruchu ciągłym) dniem wolnym od pracy może być każdy dzień (w zależności od harmonogramu pracy).
 2. Dodatek za pracę na II i III zmianę oraz w porze nocnej.
  1. Za każdą godzinę pracy na II i III zmianie przysługuje pracownikom zatrudnionym w dwu i trzy zmianowym systemie pracy dodatek w wysokości :
   1. za pracę na II zmianie :
    • 6 % stawki godzinnej obliczonej od aktualnego najniższego wynagrodzenia za normalne godziny pracy,
    • 12 % stawki godzinowej obliczonej od aktualnego najniższego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę i święta.
   2. za pracę na III zmianie :
    • 20 % stawki godzinowej obliczonej od bieżącego najniższego wynagrodzenia za normalne godziny pracy,
    • 30 % stawki godzinowej obliczonej od bieżącego najniższego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę i święta.
  2. Za każdą godzinę pracy pracownikom zatrudnionym w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości :
   • stawki godzinowej obliczonej od bieżącego najniższego wynagrodzenia za normalne godziny pracy,
   • 30 % stawki godzinowej obliczonej od bieżącego najniższego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę i święta.
  3. Za pracę na II zmianie uważa się pracę w godzinach od 1400 do 2200 .
  4. Za pracę na III zmianie i w porze nocnej uważa się pracę od 2200 do 600.
  5. Za pracę w porze nocnej uważa się pracę od 2200 do 600 lub od 2300 do 700 – zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy.
  6. Dodatek na II zmianie nie może być wypłacany z przedłużenia pracy na I zmianie.
  7. Dodatek przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i innych samodzielnych stanowiskach, jeżeli praca na III zmianie i w porze nocnej wynika z harmonogramu pracy.
  W załączniku nr 4 do ZUZP:
  3. Punkt II.1 otrzymuje nowe brzmienie:
  Za każdą godzinę pracy na II i III zmianie przysługuje pracownikom zatrudnionym w dwu i trzyzmianowym systemie pracy dodatek w wysokości :
  1. za pracę na II zmianie :
   • 6 % stawki godzinnej obliczonej od kwoty bazowej za normalne godziny pracy,
   • 12 % stawki godzinowej obliczonej od kwoty bazowej za pracę w godzinach nadliczbowych zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę i święta.
  2. za pracę na III zmianie i w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie odrębnych przepisów.

  4. Punkt II.2 anuluje się.
  5. Punkt II.5 anuluje się.
  6. Punkt II.6 otrzymuje nowe brzmienie:
  Dodatek na II zmianie może być wypłacany z przedłużenia pracy na I zmianie.

 3. Dodatek dla kierowców i ich pomocników.
  1. Kierowcom i ich pomocnikom przysługuje dodatek za wykonanie dodatkowych czynności i nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków służbowych.
   Łączną kwotę ustala się na 10 % aktualnego najniższego wynagrodzeniamiesięcznie.
  2. Wysokość dodatku, o którym mowa w pkt. 1 za wykonanie poszczególnych Czynności ustala się z uwzględnieniem rodzaju czynności i ich uciążliwości, co określa tabela dodatków, a mianowicie : ( Tab. 2 ).
   Lp.Rodzaj czynności dodatkowychZakres wykonania czynności dodatkowejStawka miesięczna %
   1Stały udział w czynnościach za- i wyładunkowych6%
   2Wykonanie czynności ładowacza8%
   3Wykonanie czynności spedycyjnych w ograniczonym zakresie łącznie z przyjęciem odpowiedzialności za konwojowanie przewożonych ładunkówOdbiór i zdanie ładunku, załatwienie formalności dokum., nadzór nad ładunkiem6%
   4Wykonywanie czynności spedycyjnych w pełnym zakresie za- i wyładunkowych, rozliczeniowych, odpowiedzialność materialna10%
   5Obsługa wszelkiego rodzaju agregatów zamontowanych na pojeździe (chłodniczych, prądotwórczych, sprężarkowych itp.) nie stanowiących ich integralnej całościUruchomienie agregatów, nadzór nad ich pracą, włączenie i wyłączenie agregatów, obsługa codzienna8%
   6Obsługa pojazdów specjalnych nie związanych z prowadzeniem i obsługą tych pojazdów (laboratoria, pojazdy oczyszczania itp.)Przygotowanie urządzeń do pracy i ich uruchomienie, nadzór nad ich stałą pracą8%
   7Wykonywanie czynności operatora na dźwigach, koparkach, pługach i innych urządzeniach zamontowanych na pojeździeWykonywanie pełnego zakresu czynności operatora10%
  3. Kierowcy i ich pomocnicy otrzymują dodatek na podstawie indywidualnego polecenia służbowego za czynności dodatkowe nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków służbowych.
  4. Za każdą godzinę prowadzenia pojazdów z przyczepą, kierowcom pojazdów samochodowych i ich pomocnikom wynagradzanym wg.. czasowo – premiowej formy wynagrodzenia za pracę przysługuje dodatek w zależności od rodzaju przyczepy, którego kwota nie może przekroczyć 10 % aktualnego najniższego wynagrodzenia miesięcznie, co określa tabela : ( Tab. 3 ).
   Lp.Rodzaj przyczepy lub dłużycyStawka dodat. za godz. pow. poj. z przyczepą
   1Przyczepa ciężarowa lub dłużyca o ładow. powyżej 3,0 – 3,5 tony włącznie4 %
   2Przyczepa ciężarowa lub dłużyca o ładow. powyżej 3,5 – 5,0 tony włącznie6 %
   3Przyczepa ciężarowa lub dłużyca o ładow. powyżej 5,0 ton włącznie8 %
   4Przyczepa autobusowa10 %
   4Pracownicy nie zatrudnieni na stanowisku kierowcy, którym powierzono kierowanie służbowym samochodem mogą otrzymać zaszeregowanie o 1 stawkę wyższą niż to wynika z wymogów kwalifikacyjnych.

  7. Punkt III.1,2,3,4 otrzymują nowe brzmienie:
  III. Dodatek dla kierowców.
  1. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy przysługuje za każdy dzień dodatek za wykonanie dodatkowych czynności i nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków służbowych.
   Łączną kwotę dodatku w miesiącu ustala się w wysokości do 10 % kwoty bazowej.
  2. Wysokość dodatku, o którym mowa w pkt 1 za wykonanie poszczególnych czynności ustala się z uwzględnieniem rodzaju czynności i ich uciążliwości, co określa tabela dodatków:
   Lp.Rodzaj czynności dodatkowychZakres wykonania czynności dodatkowychStawka miesięczna %
   1Stały udział w czynnościach za- i wyładunkowych6,00%
   2Wykonanie czynności ładowacza8,00%
   3Wykonanie czynności spedycyjnych w ograniczonym zakresie łącznie z przyjęciem odpowiedzialności za konwojowanie przewożonych ładunkówOdbiór i zdanie ładunku, załatwienie formalności, nadzór nad ładunkiem6,00%
   4Wykonywanie czynności spedycyjnych w pełnym zakresie za- i wyładunkowych, rozliczeniowych, odpowiedzialność materialna10,00%
   5Obsługa wszelkiego rodzaju agregatów zamontowanych na pojeździe (chłodniczych, prądotwórczych, sprężarkowych itp.) nie stanowiących ich integralnej całościUruchomienie agregatów, nadzór nad ich pracą, włączenie i wyłączenie agregatów, obsługa codzienna8,00%
   6Obsługa pojazdów specjalnych nie związanych z prowadzeniem i obsługą tych pojazdów (laboratoria, pojazdy oczyszczania itp.)Przygotowanie urządzeń do pracy i ich uruchomienie, nadzór nad ich stałą pracą8,00%
   7Wykonywanie czynności operatora na dźwigach, koparkach, pługach i innych urządzeniach zamontowanych na pojeździeWykonywanie pełnego zakresu czynności operatora10,00%
  3. Kierowcy otrzymują dodatek na podstawie indywidualnego polecenia służbowego za czynności dodatkowe nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków służbowych.
  4. Za każdą godzinę prowadzenia pojazdów z przyczepą lub dłużycą kierowcom pojazdów samochodowych przysługuje dodatek w zależności od rodzaju przyczepy lub dłużycy, który nie może przekroczyć 10% kwoty bazowej miesięcznie, co określa tabela:
   Lp.Rodzaj przyczepy lub dłużycyStawka dodatku za godz. prowadzenia pojazdu z przyczepą lub dłużycą.
   1.Przyczepa ciężarowa o ładowności od 0,4 - 1.0 tony4 %
   2.Przyczepa ciężarowa o ładowności powyżej 1.0- 3,0 tony6 %
   3.Przyczepa ciężarowa o ładowności powyżej 3,0 ton.8 %
   4.Dłużyca10 %
 4. Dodatek brygadzistowski.
  1. Brygadzistom kierującym pracą brygady przysługuje miesięczny dodatek brygadzistowski w wysokości od 76 zł do 203 zł.
  2. Przez brygadę rozumie się zespół co najmniej 5 pracowników, a w brygadach specjalistycznych co najmniej 3 pracowników, łącznie z brygadzistą.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 5
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja