ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 3
ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII MOTYWACYJNO - UZNANIOWEJ
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I NIEROBOTNICZYCH 1. Pracownikom objętym niniejszym układem może być przyznana premia motywacyjno - uznaniowa.
 2. Wysokość premii motywacyjno – uznaniowej wynosi do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Premia motywacyjno – uznaniowa nie stanowi stałego składnika wynagrodzeń. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę tej premii.
 4. Odpis premiowy może ulec zwiększeniu, zmniejszeniu lub zawieszeniu w zależności od możliwości finansowych przedsiębiorstwa i wyników ekonomicznych. Decyzję w tej sprawie podejmują strony układu.
 5. Ustalenie i przyznanie wysokości indywidualnej premii motywacyjno – uznaniowej dla pracowników danej jednostki organizacyjnej następuje po sporządzeniu przez kierownika i zatwierdzeniu przez dyrektora przedsiębiorstwa lub jego zastępców wniosku premiowego.
  1.Punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
  Ustalenie i przyznanie wysokości indywidualnej premii motywacyjno– uznaniowej dla pracowników danej jednostki organizacyjnej następuje po sporządzeniu wniosku premiowego przez kierownika i zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu Spółki lub przez Zarząd Spółki.
 6. O przyznaniu premii motywacyjno – uznaniowej kierownikom jednostek organizacyjnych decyduje dyrektor przedsiębiorstwa lub jego zastępcy.
  Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
  O przyznaniu premii motywacyjno – uznaniowej kierownikom jednostek organizacyjnych decyduje Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu albo Zarząd Spółki.
 7. Warunkiem otrzymania indywidualnej premii motywacyjno – uznaniowej jest :
  1. Dla pracowników oddziałów eksploatacji sieci wodociągowo kanalizacyjnej
   • nie przekraczanie wskaźnika wody niesprzedanej i dążenie do utrzymania niskiego wskaźnika strat wody;
   • sprawne usuwanie powstałych awarii;
   • doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po ukończonych pracach remontowo awaryjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
   • dbałość o dostarczanie wody odpowiedniej jakości po usunięciu awarii;
   • kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa u odbiorców wody;
   • dążenie i podejmowanie działań zmierzających do wzrostu efektywności ekonomiczno – finansowej oddziału poprzez m. in. oszczędną gospodarkę materiałami, sprzętem technicznym, inicjowanie i wykonywanie prac modernizacyjno – remontowych na sieci we własnym zakresie;
   • pełne zagospodarowanie czasu pracy brygad;
   • utrzymywanie na obiektach hydrofornii i przepompowni porządku oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym przez wykonywanie na bieżąco konserwacji i remontów maszyn i urządzeń.
  2. Dla pracowników oczyszczalni ścieków :
   • zachowanie właściwej technologii oczyszczania ścieków;
   • analiza zużycia energii elektrycznej na podstawie danych otrzymanych z działu Głównego Energomechanika celem maksymalnego zminimalizowania kosztów;
   • utrzymywanie na obiektach porządku;
   • dbałość o bieżącą konserwację maszyn i urządzeń;
   • dążenie do wzrostu efektywności ekonomiczno – finansowej jednostki organizacyjnej poprzez m.in. oszczędną gospodarkę materiałami, surowcami, urządzeniami, sprzętem, dokonywanie zakupu tylko koniecznych maszyn i urządzeń, inicjowanie i przeprowadzenie prac porządkowych, modernizacyjnych i remontowych we własnym zakresie;
   • pełne zagospodarowanie czasu pracy brygad.
  3. Dla pracowników zaplecza technicznego :
   • utrzymywanie w należytym stanie i stałej gotowości technicznej powierzonego sprzętu, urządzeń, środków transportowych;
   • dążenie do wzrostu efektywności ekonomiczno – finansowej jednostki organizacyjnej przez oszczędną gospodarkę surowcami, materiałami, powierzonym sprzętem
   • podejmowanie skutecznych działań mających na celu usprawnienie organizacji pracy, a szczególnie planowanych przeglądów, konserwacji i remontów
   • pełne zagospodarowanie czasu pracy brygad.
  4. Dla pozostałych pracowników :
   • terminowe i jakościowo dobre wykonanie powierzonych przez przełożonych zadań;
   • zabezpieczenie podstawowych materiałów gwarantujących prawidłową działalność przedsiębiorstwa, ograniczanie zapasów;
   • bieżąca kontrola, wdrażanie nowych metod kontroli jakości wody oraz rozpoznawanie zagrożeń dla procesów technologicznych na oczyszczalniach ścieków;
   • dążenie do osiągania lepszych wyników ekonomicznych poprzez szeroko rozumianą oszczędność na swoim stanowisku pracy.
  5. Dla wszystkich pracowników :
   • sumienność i fachowość w wykonywaniu zadań służbowych;
   • pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy;
   • przejawianie odpowiedzialności za przebieg i skutki pracy oraz decyzje podejmowane na danym stanowisku pracy;
   • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
   • dbałość o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa u klientów zewnętrznych.
  4.Punkt 7e - anuluje się.

Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Zaktualizowano: 2014-12-09

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1162.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27