ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO,
TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY ORAZ DODATKI FUNKCYJNE DLA PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NIEROBOTNICZYCH 1. Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego.
  1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych otrzymują wynagrodzenie zasadnicze na podstawie tabeli stawek zasadniczych oraz kategorii zaszeregowania.
  2. Na stanowiskach nierobotniczych obowiązują 22 kategorie zaszeregowania.
  3. Rozpiętość stawek wynagrodzenia zasadniczego wyrażona stosunkiem stawki w najniższej kategorii zaszeregowania do stawki w najwyższej kategorii zaszeregowania nie może być mniejsza niż 1 : 3.
   Kategoria zaszeregowania Rozpiętość (współczynnik)
   1 1,00
   2 1,05
   3 1,10
   4 1,20
   5 1,30
   6 1,40
   7 1,50
   8 1,60
   9 1,70
   10 1,80
   11 1,90
   12 2,00
   13 2,10
   14 2,20
   15 2,30
   16 2,40
   17 2,50
   18 2,60
   19 2,70
   20 2,80
   21 2,90
   22 3,05
  4. Kwotową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustala się w układzie widełkowym w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
  5. Dla potrzeb obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej przyjmuje się średniomiesięczną liczbę godzin pracy przypadającą w danym roku kalendarzowym.
  6. Zaszeregowania pracowników do poszczególnych kategorii dokonuje się na podstawie taryfikatora kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu rodzaju pracy, jej znaczenia i związanej z tym odpowiedzialności, posiadanych kwalifikacji, wiadomości teoretycznych i praktycznych, stopnia specjalizacji, zdolności organizacyjnych itp.
  7. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi i produkcyjnymi taryfikator kwalifikacyjny może być uzupełniony dodatkowymi stanowiskami pracy przy zachowaniu zasady, że wysokość dodatków funkcyjnych oraz wymagania kwalifikacyjne dla tych stanowisk powinny być ustalone na poziomie porównywalnych stanowisk określonych w taryfikatorze.
  8. Wymagania kwalifikacyjne i staż pracy dla pracowników sprawujących kierownictwo i nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych określają aktualne normy i przepisy branżowe.
 2. Zasady ustalania i przyznawania dodatków funkcyjnych.
  1. Dodatki funkcyjne przyznawane są pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze za pełnienie funkcji kierowniczych oraz pracownikom, którym powierzono wykonywanie funkcji samodzielnych.
  2. Wykaz stanowisk kierowniczych określa schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
   1. Punkt II.2 otrzymuje nowe brzmienie:
   Wykaz stanowisk kierowniczych określa schemat organizacyjny Spółki.
  3. Pracownikami na stanowiskach samodzielnych są :
   1. pracownicy którym powierzono samodzielne wykonywanie wyodrębnionych zadań podlegających bezpośrednio dyrektorowi przedsiębiorstwa (dyrektorowi zakładu) lub jego zastępcy
   2. radcy prawni
   3. pracownicy których czas pracy nie może być ściśle kontrolowany w związku ze stałym samodzielnym wykonywaniem czynności poza zakładem pracy.

   2. Punkt II.3 otrzymuje nowe brzmienie:
   Pracownikami na stanowiskach samodzielnych są :
   1. pracownicy którym powierzono samodzielne wykonywanie wyodrębnionych zadań podlegających bezpośrednio Członkom Zarządu Spółki
   2. radcy prawni
   3. pracownicy których czas pracy nie może być ściśle kontrolowany w związku ze stałym samodzielnym wykonywaniem czynności poza zakładem pracy.

  4. Obowiązuje 10 szczebli dodatku funkcyjnego ustalonych procentowo od najniższego wynagrodzenia. Minimalna wysokość dodatku funkcyjnego w pierwszym szczeblu wynosi 10% natomiast maksymalna w dziesiątym szczeblu 300% najniższego wynagrodzenia.
   Szczebel dodatku funkcyjnego Wysokość dodatku w %
   oddo
   1 10%30%
   2 20%60%
   3 30%90%
   4 40%120%
   5 50%150%
   6 60%180%
   7 70%210%
   8 80%240%
   9 90%270%
   10 100%300%

   3.Punkt II.4 otrzymuje nowe brzmienie:
   Obowiązuje 10 szczebli dodatku funkcyjnego ustalonych procentowo od kwoty bazowej. Minimalna wysokość dodatku funkcyjnego w pierwszym szczeblu wynosi 10% natomiast maksymalna w dziesiątym szczeblu 300% kwoty bazowej.
   Szczebel dodatku funkcyjnego Wysokość dodatku w %
   oddo
   1 10%30%
   2 20%60%
   3 30%90%
   4 40%120%
   5 50%150%
   6 60%180%
   7 70%210%
   8 80%240%
   9 90%270%
   10 100%300%
  5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego należy kierować się następującymi kryteriami :
   • stopień złożoności kierowania i trudności zagadnień należących do zakresu obowiązków na danym stanowisku
   • zakres i charakter odpowiedzialności.
  6. Pracownikowi, któremu za czas nieobecności pracownika posiadającego uprawnienia do dodatku funkcyjnego powierzono jego zastępstwo, przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla danego stanowiska , począwszy od drugiego miesiąca pełnienia zastępstwa.
  7. Kierowników zmian, mistrzów, dyspozytorów traktuje się na równiz pracownikami na stanowiskach kierowniczych tylko od przyjęcia do zdania zmiany.

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY DLA PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NIEROBOTNICZYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaSzczebel dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje zawodowe
wykształceniepraktyka
123456
Z-ca Dyrektora RPWiK
Dyrektor ds. Technicznych,
Dyrektor ds. Inwestycyjno-Remontowych.
XIX – XXI07 – 09wyższe – odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności8 lat pracy w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
2Gł. Księgowy RPWiK XIX - XXI07 – 09wyższe – odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności4 lata pracy w RPWiK
1Z-ca Gł. Księgowego RPWiK
Z-ca Gł. Ksiegowego
XVI- XVIII5.07.2014wyższe względnie średnie odpowiednie do zakresu prowadzenia działalności6 lat pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
8 lat pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
4Gł. SpecjalistaXV - XVIII05 – 07wyższe techniczne,
ekonomiczne lub inne odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności
6 lat pracy w danej specjalności
5Kierownik Oddziału - koordynatorXV – XVIII05 – 07wyższe techniczne, ekonomiczne lub inne dla danego stanowiska i specjalności
średnie techniczne, ekonomiczne, administr. lub inne
4 lata pracy w danej specjalności w tym 1 rok na stanowisku samodzielnym
8 lat pracy w tym 1 rok na stanowisku samodzielnym
6Kierownik Działu
Kierownik Oddziału
Kierownik Warsztatu
Specjalista d/s BHP
XIV – XVIII04 – 06wyższe techniczne, ekonomiczne lub inne dla danego stanowiska i specjalności
średnie techniczne, ekonomiczne, administr. lub inne
4 lata pracy w danej specjalności w tym 1 rok na stanowisku samodzielnym 8 lat pracy w tym 1 rok na stanowisku samodzielnym
7Radca Prawny koordynatorXV – XVIII05 – 07 wymogi kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia reguluje ustawa z dnia 06.07.1982 r. o Radcach Prawnych (Dz. U. Nr 19/82 poz. 145 z poźn. zm.)
8Radca PrawnyXV – XVIII05 – 07wymogi kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia reguluje ustawa z dnia 06.07.1982r. o Radcach Prawnych (Dz. U. Nr 19/82 poz. 145 z poźn. zm.)
9Kierownik Magazynu
Kierownik Zmiany
Z-ca Kier. Działu
Z-ca Kier. Oddziału
Z-ca Kier. Warsztatu
Inspektor d/s BHP
Specjalista d/s OC
St. inspektor ds. BHP
Specjalista ds. informatyki
Specjalista ds. kontaktu z mediami
XIII – XVI03 – 05wyższe średnie4 lata stażu pracy
6 lat stażu pracy
10Specjalista
St. inżynier
XI - XIVwyższe
średnie
2 lata stażu pracy
4 lata stażu pracy
11St. inspektor nadzoru
St. projektant
XII – XV03 – 05wyższe + uprawnienia
średnie + uprawnienia
Staż pracy wg wymogów do uprawnień
12St. kosztorysant
Informatyk
XII - XVwyższe
średnie
4 lata stażu
2 lata stażu
13Inspektor nadzoru
Projektant
X – XIV01 – 03wyższe + uprawnienia
średnie + uprawnienia
staż pracy w/g wymogów do uprawnień
14Kosztorysant
Asystent projektanta
X – XIVwyższe
średnie
po stażu
po stażu
15St. mistrzXI – XIV02 – 04średnie techniczne,
zasad. szkoła zawodowa lub uprawnienia mistrzowskie
2 lata na stanowisku
16MistrzX – XII01 – 03średnie techniczne,
zasad. szkoła zawodowa lub uprawnienia mistrzowskie lub tytuł mistrza
3 lata stażu pracy
5 lat stażu pracy
17St. dyspozytorIX – XII01 – 03wyższe
średnie
2 lata stażu pracy w RPWiK
5 lat stażu pracy w RPWiK
18DyspozytorVIII – XI01 – 02wyższe
średnie
po stażu
19St. inspektor
St. technolog
St. księgowy
St. kasjer
Chemik
Biolog
Mikrobiolog
Sekretarka
Analityk
IX – XIIIwyższe odpowiedniego kierunku
średnie odpowiedniego kierunku
2 lata stażu pracy
5 lat stażu pracy
20Inspektor
Technolog
St. magazynier
Księgowy
Kasjer
Kreślarz
VII – XIIwyższe
wyższe odpowiedniego kierunku
średnie odpowiedniego kierunku
po stażu
1 rok pracy
3 lata pracy
21St. laborant
Magazynier
St. referent
VI – IXśrednieukończony staż pracy
22Laborant
St. maszynistka
IV – XIIśrednie odpowiedniego kierunkuukończony staż pracy
23MaszynistkaIII - Vśrednieukończony staż pracy
24Stażysta z wyższym wykształceniemII – III
25Stażysta ze średnim wykształceniemI – II

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja