ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ VII
ŚWIADCZENIA SOCJALNO – BYTOWE

ART.39

 1. Przedsiębiorstwo tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na cele określone w Ustawie o ZFŚS na zapewnienie pracownikom i członkom ich rodzin świadczeń z tego zakresu.
 2. Plan podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie przedkładany do akceptacji związkom zawodowym w terminie 1 miesiąca od ukazania się przepisów określających podstawę naliczania odpisu na ZFŚS. Po akceptacji przez związki zawodowe planu świadczeń socjalnych przekazana zostanie informacja dla załogi o zasadach i możliwościach korzystania z tego funduszu. Odpis na fundusz winien być przekazany na wyodrębnione konto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zasady i formy świadczeń określa zakładowy regulamin świadczeń socjalnych.


Art. 39 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na cele określone w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na zapewnienie pracownikom i członkom ich rodzin świadczeń z tego zakresu.
 2. Plan podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zatwierdzany przez Zarząd Spółki po akceptacji związków zawodowych.
  W przypadku braku wspólnego uzgodnienia planu podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez związki zawodowe Zarząd Spółki w ciągu 30 dni (licząc od dnia przedstawienia do akceptacji związkom zawodowym planu podziału) zatwierdza plan podziału po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk związków zawodowych.
  Jeżeli związki zawodowe przedstawią Zarządowi Spółki w ciągu 30 dni (licząc od dnia przedstawienia do akceptacji związkom zawodowym planu podziału ) wspólnie uzgodnione negatywne stanowisko, wyrażające brak zgody na wprowadzenie planu podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zarząd Spółki nie ma możliwości samodzielnego wprowadzenia planu podziału i negocjacje ze związkami zawodowymi powinny być prowadzone dalej aż do osiągnięcia porozumienia.
  Po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki planu podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazana zostanie informacja dla pracowników o zasadach korzystania ze świadczeń.
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych powinien być przekazany na wyodrębnione konto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zasady i formy świadczeń socjalnych określa odrębny regulamin.


ART.40

W ramach możliwości finansowych, przedsiębiorstwo może przeznaczyć kwotę przewyższającą stawkę odpisu obligatoryjnego na ZFŚS na dodatkowe świadczenia pracownicze. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z Radą Pracowniczą.

ART.41

Przedsiębiorstwo na wniosek załogi w miarę posiadanych możliwości zapewnia pracownikom korzystanie z bufetów przyzakładowych.


Art. 41 otrzymuje nowe brzmienie:

Spółka na wniosek załogi w miarę posiadanych możliwości zapewni pracownikom korzystanie z bufetów przyzakładowych lub innych form dostarczenia posiłków.

ART.42

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest wspólnie ze związkami zawodowymi do uruchomienia pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej, o ile co najmniej 1/3 pracowników zgłosi gotowość przystąpienia na członków kasy. Zasady działalności kasy określa regulamin.
 2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia księgowości kasy.


Art. 42 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Spółka obowiązana jest wspólnie ze związkami zawodowymi do uruchomienia pracowniczej kasy zapomogowo–pożyczkowej, o ile co najmniej 1/3 pracowników zadeklaruje członkostwo w kasie. Zasady działalności określa odrębny regulamin.
 2. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia księgowości kasy.

Rozdział VI
Rozdział VIII
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja