ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ III
CZAS PRACYART.14

  1. Czas pracy pracowników objętych umową o pracę wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące. Ustalenia powyższe nie naruszają przepisów szczególnych o skróconych normach czasu pracy.


    Art. 14 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

    Czas pracy pracowników objętych umową o pracę nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące. Ustalenia powyższe nie naruszają przepisów szczególnych o skróconych normach czasu pracy.


  1. Za czas pracy uznaje się czas pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy
  2. Czas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.

ART.15


Zakład pracy prowadzi ścisłą ewidencję czasu pracy zatrudnionych pracowników oraz wykaz godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracowników. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z wystąpieniem szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 200 godzin w roku kalendarzowym.

ART.16


Przerwy przeznaczone na spożycie posiłku w wymiarze 15 minut wlicza się do czasu pracy.

ART.17

Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii przełożonego danego pracownika może udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.
W przypadku urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące przedsiębiorstwo nie zapewnia pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 42 K.P.

Art. 17 otrzymuje nowe brzmienie:

Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, Prezes Zarządu Spółki po zasięgnięciu opinii przełożonego danego pracownika może udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.
W przypadku urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące przedsiębiorstwo nie zapewnia pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 42 Kodeksu pracy.

ART.18


anulowany – protokół dodatkowy nr 1 §14.3
Rozdział II
Rozdział IV
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja