ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ II
ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW


ART. 6


Pracownicy wynagradzani są wg zasad określonych w niniejszym Układzie.

ART.7

 • Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonanie pracy w ustalonym terminie, zgodnie z warunkami technicznymi i organizacyjnymi Przedsiębiorstwa.
 • Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określa umowa o pracę zawarta w oparciu o obowiązujący taryfikator kwalifikacyjny i tabelę płac zasadniczych.
 • Pracownik jest zobowiązany do nie ujawniania nikomu wysokości swojego wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie wypłaca się w formie przelewu na wskazany przez pracownika rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym za pracę wynagrodzenie wypłaca się w dzień poprzedni.

Art. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonanie pracy w ustalonym terminie, zgodnie z warunkami technicznymi i organizacyjnymi Spółki.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określa umowa o pracę zawarta w oparciu o obowiązujący taryfikator kwalifikacyjny i tabelę płac zasadniczych.
 3. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w formie przelewu na wskazany przez siebie rachunek bankowy 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dzień poprzedni.


ART.8

Pracownicy mogą być wynagradzani wg jednej z następujących form pracy:

 • czasowo – premiowej,
 • akordowo – premiowej.
 • Decyzję o zastosowaniu odpowiedniej formy wynagrodzenia za pracę podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Art. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
Pracownicy są wynagradzani w oparciu o czasowo –premiowy system wynagradzania.


ART.9

 1. Pracownicy wynagradzani wg czasowo – premiowej formy pracy otrzymują wynagrodzenie obliczone na podstawie:

Art. 9 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie obliczone na podstawie miesięcznej płacy zasadniczej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych powiększone o inne dodatkowe składniki wynagrodzenia.
 1. Składniki wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych w systemie czasowo – premiowym określają następujące załączniki do Z.U.Z.P.:
  • wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – załącznik nr 1 „Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego oraz taryfikator kwalifikacyjny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych”,
  • wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych – załącznik nr 2 „Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, taryfikator kwalifikacyjny oraz dodatki funkcyjne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych”,
  • premia motywacyjno - uznaniowa dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych – załącznik nr 3 „Zasady przyznawania premii motywacyjno – uznaniowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych”.
  • dodatki do wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych – załącznik nr 4 „Zasady stosowania oraz wysokość dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych”,
  • dodatkowe wynagrodzenia za pełnienie pogotowia technicznego (domowego) -załącznik nr 6 „Zasady wynagradzania pracowników za czas pełnionego pogotowia technicznego (domowego)”.

ART.10

Pracodawca w miarę możliwości finansowych może dodatkowo ubezpieczyć pracowników poza ubezpieczeniem obowiązkowym.

ART.11

anulowany – protokół dodatkowy nr 1 § 13.2


ART.12

Pracownicy Przedsiębiorstwa mają prawo do nagrody z funduszu załogi tworzonego z zysku do podziału.
Szczegółowe zasady tworzenia i podziału nagród określa oddzielny regulamin.


Art. 12 anuluje się.
Wprowadza się nowy art.12 w brzmieniu:

 1. Pracownicy Spółki mają prawo do nagrody rocznej w wysokości do 110% stawki wynagrodzenia zasadniczego wypłacanej do 10.01. następnego roku jeżeli spełnione są niżej wymienione warunki:
  1. Prognoza liczona po 11 miesiącach roku przewiduje wypracowanie przez Spółkę zysku ze sprzedaży i zysku netto. Prognozą jest prognozowany wynik finansowy służący do monitorowania realizacji strategii Spółki obliczany według zasad określonych w Systemie realizacji strategii.
  2. Łączna kwota nagrody nie przekroczy 1/10 części funduszu płac wykonanego za pierwsze 10 miesięcy roku w którym wypłacana jest nagroda.
  3. Wypłata rocznej nagrody nie może spowodować obniżenia:
   • prognozowanego zysku ze sprzedaży w taki sposób, aby marża zysku przewidziana w taryfie spadła poniżej 90% oraz
   • prognozowanego zysku netto o 50%.
  4. Zarząd w szczególnych przypadkach ma prawo do odmowy wypłacenia nagrody rocznej pomimo spełnienia warunków określonych w pkt 1,2,3, uzasadniając na piśmie swoje stanowisko związkom zawodowym działającym w Spółce.
 2. Przyznawanie i wyliczanie kwoty nagrody rocznej określają następujące zasady:
  1. Pracownik ma prawo do otrzymania nagrody w pełnej wysokości gdy przepracował w Spółce od 1 stycznia do 15-go grudnia danego roku , lub gdy rozpoczął pracę w Spółce nie później niż 14 stycznia i pracował do15-go grudnia danego roku kalendarzowego pod warunkiem że nie otrzymał kar porządkowych i należycie wykonywał obowiązki pracownicze.
  2. Pracownik ma prawo do otrzymania nagrody w wysokości 50% jeżeli rozpoczął pracę w Spółce w okresie między 15 stycznia a 31 marca danego roku kalendarzowego i pracował do 15-go grudnia danego roku pod warunkiem że nie otrzymał kar porządkowych i należycie wykonywał obowiązki pracownicze.
  3. Pracownik zatrudniony po 31.03 danego roku nie ma prawa do nagrody rocznej.
  4. Pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką w okresie od 1.01. do 31.03. i nie powrócił do pracy w Katowickich Wodociągach S.A. w danym roku nie ma prawa do nagrody rocznej.
  5. Pracownikowi, który korzystał w ciągu danego roku kalendarzowego z urlopu bezpłatnego w ilości:
   1. od 4 do 14 dni - nagroda ulega zmniejszeniu o 10%
   2. od 15 do 30 dni – nagroda ulega zmniejszeniu o 20%
   3. powyżej 30 dni - prawo do nagrody nie przysługuje
   Dni urlopu bezpłatnego udzielonego w czasie roku kalendarzowego podlegają sumowaniu.
  6. Indywidualna nagroda roczna w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu przysługuje, gdy:
   1. przerwa w pracy nastąpiła na skutek powołania pracownika do odbycia ćwiczeń wojskowych
   2. pracownik przerwał lub podjął w danym roku pracę w związku z udzielonym urlopem wychowawczym.
   3. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego odejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką po przepracowaniu co najmniej pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego.
   4. pracownik , z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką i który powrócił do pracy w ciągu danego roku kalendarzowego ( przy czym łączny czas pracy nie może być krótszy niż 3 miesiące).
   5. pracownik przepracował co najmniej pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego, a następnie rozwiązał umowę o pracę w trybie art.55 Kodeksu pracy.
   6. pracownik został przywrócony do pracy lub przyznano mu odszkodowanie na podstawie orzeczenia sądu.
   7. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika jeżeli przepracował on co najmniej jeden kwartał w danym roku.
  7. W przypadku śmierci pracownika spadkobiercy, z zachowaniem zasad określonych w art. 63¹ §2 Kodeksu Pracy mają prawo do otrzymania nagrody w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu jeżeli zmarły pracownik przepracował co najmniej jeden kwartał danego roku kalendarzowego.
  8. Niezależnie od zmniejszenia nagrody z powodów wymienionych w pkt.2 i 5 oraz ustalenia nagrody w wysokości proporcjonalnej z powodów wymienionych w pkt 6 i 7 pracownik zostaje jej pozbawiony lub nagroda ulega dalszemu zmniejszeniu:
   1. o 25% z powodu otrzymania przez pracownika kary upomnienia
   2. o 50% z powodu otrzymania przez pracownika kary nagany
   3. nagroda nie przysługuje z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych powodujących wyrządzenie szkody pracodawcy w myśl przepisów Kodeksu pracy.
   4. nagroda nie przysługuje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków powodujących wyrządzenie szkody w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.
   5. każda kolejna kara porządkowa powoduje dodatkowe zmniejszenie nagrody.
  9. Pracownik może złożyć na piśmie do Zarządu Spółki reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty wypłaty nagrody rocznej w przypadku kwestionowania jej braku lub wysokości.Data wypłaty nagrody rocznej zostanie podana do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
  10. Podstawą do wyliczania wysokości nagrody rocznej dla aktualnie zatrudnionych pracowników jest stawka wynagrodzenia zasadniczego obowiązująca w dniu 30 listopada danego roku a dla pracowników , z którymi rozwiązano umowę o pracę stawka wynagrodzenia zasadniczego obowiązująca w dniu rozwiązania umowy o pracę.

ART.13

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości o 10% wyższej od podstawy do obliczenia wymiaru zasiłku za okres choroby nie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rozdział I
Rozdział III
Zaktualizowano: 2015-01-07

Kalendarz

Wstecz Wrzesień 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 19 wrzesień 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja