ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


ART. 1


Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa warunki wynagradzania i przyznawania świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu pracy w RPWiK Katowice zatrudnionych w dniu wejścia w życie Układu oraz osób podejmujących pracę po wejściu w życie układu.


Art. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (dalej: ZUZP) określa warunki wynagradzania i przyznawania świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu pracy w Katowickich Wodociągach S.A. zatrudnionych w dniu wejścia w życie Układu oraz osób podejmujących pracę po wejściu w życie Układu.


ART. 2


 • Z.U.Z.P. obejmuje pracowników zatrudnionych w RPWiK Katowice z wyłączeniem pracowników:- młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu lub w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, wynagradzanych według odrębnych zasad i obowiązujących przepisów,
 • Z.U.Z.P. nie obejmuje Dyrektora w części dotyczącej zasad wynagradzania uregulowanych odrębnymi przepisami.
 • Do pracowników objętych Układem, których prawa i obowiązki regulują odrębne przepisy, postanowienia Układu stosuje się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.


Art. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. ZUZP obejmuje pracowników zatrudnionych w Katowickich Wodociągach S.A. z wyłączeniem pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu lub w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, wynagradzanych według odrębnych zasad i obowiązujących przepisów.
 2. ZUZP nie obejmuje Członków Zarządu Spółki i Głównego Księgowego w części dotyczącej zasad wynagradzania uregulowanych odrębnymi przepisami.
 3. Do pracowników objętych Układem, których prawa i obowiązki regulują odrębne przepisy, postanowienia Układu stosuje się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.


ART. 3


Ilekroć w Z.U.Z.P. jest mowa o:

 • Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994r. o zmianie niektórych ustaw, nowelizujące dział XI kodeksu pracy dotyczący układów zbiorowych pracy.
 • Przedsiębiorstwie – rozumie się przez to RPWiK Katowice
 • Związkach zawodowych – rozumie się przez to organizacje związkowe działające w przedsiębiorstwie.
 • Aktualnym najniższym wynagrodzeniu – rozumie się przez to kwotę 760 zł. zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. nr 200 poz. 1679 ) stanowiące podstawę do ustalania :
 • dodatków za pracę na II zmianie, III zmianie w godzinach nadliczbowych
 • dodatków za załadunek i wyładunek oraz za prowadzenie pojazdów z przyczepą lub dłużycą,
 • dodatków za czas pełnienia pogotowia domowego ( technicznego )
 • anulowany – protokół dodatkowy nr 1 §12.2
 • Dziale /oddziale – rozumie się komórkę organizacyjną;
 • Pracodawcy – rozumie się RPWiK Katowice.

Art. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Ilekroć w ZUZP jest mowa o:

 1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r nr.21 poz. 94 z późn. zm.)
 2. Spółce – rozumie się przez to Katowickie Wodociągi S.A.
 3. Związkach zawodowych – rozumie się przez to organizacje związkowe działające w Spółce.
 4. Kwocie bazowej – rozumie się przez to kwotę 50% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów, które reguluje wejście w życie stawki minimalnego wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowiące podstawę do ustalenia :
  1. dodatków za prace na II zmianie,
  2. dodatków dla kierowców,
  3. dodatków za czas pełnienia pogotowia domowego (technicznego),
  4. dodatku funkcyjnego,
  5. jednorazowej odprawy pieniężnej (emerytalnej ,rentowej) za okres pracy w poprzednich zakładach oraz jeśli czas zatrudnienia w Katowickich Wodociągach S.A. wynosi mniej niż 5 lat.
 5. Dziale ,oddziale, warsztacie – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Spółki.
 6. Pracodawcy – rozumie się przez to Katowickie Wodociągi S.A.
 7. Pracowniku – rozumie się przez to każdą osobę zatrudnioną w Katowickich Wodociągach S.A. na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy.


ART.5

Korzystniejsze postanowienia Z.U.Z.P. zastępują i uzupełniają w zakresie w nim uregulowanym odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy w brzmieniu w dniu zawarcia układu.
Rozdział II
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Wrzesień 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 19 wrzesień 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja